Algemene voorwaarden2019-04-05T10:55:40+02:00

Algemene Voorwaarden WEMEB

DEFINITIES

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen, dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

 • Algemene voorwaarde: deze algemene voorwaarden zoals ter beschikking zijn gesteld bij het aangaan van de Overeenkomst;
 • BW: het Burgerlijk Wetboek;
 • Gebruiker: de partij die deze voorwaarden hanteert bij de aanname en uitvoering van deze overeenkomst;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Gebruiker zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
 • Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de AlgemeneVoorwaarden het volgende:

een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon; en

het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen

Artikel 3 – Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 5 – Overmacht

Artikel 6 – Betaling en incassokosten Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Vrijwaring

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 13 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werfs Mediation for Business (WEMEB), hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordtuitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van denietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indienzichtussenpartijeneensituatievoordoetdienietindezealgemenevoorwaardengeregeldis,dandient dezesituatietewordenbeoordeeldnaardegeestvandezealgemenevoorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. DeovereenkomsttussenOpdrachtnemerendeOpdrachtgeverwordtaangegaanvoorbepaaldetijd,tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijken schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voorde uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbijeenredelijketermijntewordengebodenomalsnoguitvoeringtegevenaandeovereenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren. Een en ander opgrond van de op dat momentbekende stand der wetenschap.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door De toepasselijkheidvanartikel7:404,7:407lid2en7:409BWwordtuitdrukkelijkuitgesloten.
 5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of eendoor de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voorde door die medewerkers in redelijkheidgewenste
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van dedaaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voordat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijkzijnofwaarvandeOpdrachtgeverredelijkerwijsbehoorttebegrijpendatdezenoodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voorde uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schortenen / of de uit de vertragingvoortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever inrekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aardook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledigegegevens.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomstblijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigenof aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassingvan de overeenkomst Indien de aard, omvang of inhoud vande overeenkomst, al dan niet op verzoek ofaanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigdendeovereenkomstdaardoorinkwalitatiefen/ofkwantitatiefopzichtwordtgewijzigd,dankan dit consequentieshebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kanook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijzigingvan de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerstuitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voorde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Hetniet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie vanOpdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond omdeovereenkomstoptezeggenofte
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging vande overeenkomstweigeren,indienditinkwalitatiefen/ofkwantitatiefopzichtgevolgzoukunnenhebben bijvoorbeeldvoordeindatkaderteverrichtenwerkzaamhedenofteleveren
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schadeaan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect
 5. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijsovereenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijszonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om deovereenkomst om die reden te ontbinden, indiendeverhogingvandeprijsvoortvloeituiteenbevoegdheidofverplichtingingevolgedewet-ofregelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomstredelijkerwijs niet voorzienbaar
 6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgeverdieeenberoeptoekomtoptitel5afdeling3vanBoek6BWgerechtigddeovereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit tevoeren:
  1. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge dewet;
  2. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomstzalplaatsvinden;
  3. of, bij levering van een zaak, indien is bedongendat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten ofde overeenkomst te ontbinden,indiendeOpdrachtgeverdeverplichtingenuitdeovereenkomstniet,nietvolledigofniettijdignakomt, na het sluiten van deovereenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grondgeventevrezendatdeOpdrachtgeverdeverplichtingennietzalnakomen,indiendeOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomsten deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indiendoor de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij deovereenkomsttegendeoorspronkelijkovereengekomenconditieszal
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aardzijn dat ongewijzigde instandhouding vande overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hijzijn aanspraken uit de wet en
 1. IndienOpdrachtnemertotopschortingofontbindingovergaat,ishijopgenerleiwijze gehoudentot vergoedingvanschadeenkostendaardooropenigerleiwijze
 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomstvoortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond enmet directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling,terwijl de Opdrachtgever, uit hoofdevan wanprestatie, wél totschadevergoeding of schadeloosstelling is
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegddoor Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kostenmet zich meebrengt, dan wordendeze aan de Opdrachtgever in rekeninggebracht. De Opdrachtgever is gehoudendeze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer andersaangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage  van)  surséancevan betaling of faillissement,  van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is  opgeheven – ten laste  van  de Opdrachtgever, van schuldsaneringof een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij  om  de  overeenkomst terstond  en met directe ingang  op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,zonder enige verplichting zijnerzijdstot betaling van enige schadevergoeding of De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijkopeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraalaan de Opdrachtgever in rekening worden

Artikel 5 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die nietis te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in hetverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet instaat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingenuit de overeenkomst Indiendeze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomstinmiddelsgedeeltelijkisnagekomenofdezezalkunnennakomen,enaanhetnagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk andersdoor Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te
 2. IndiendeOpdrachtgeveringebrekeblijftindetijdigebetalingvaneenfactuur,danisdeOpdrachtgever van rechtswege in De Opdrachtgever isdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuimis tothet moment van voldoening van het volledig verschuldigdebedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte inmindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemerkan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekeningvandebetalingOpdrachtnemerkanvolledigeaflossingvandehoofdsomweigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokostenwordenvoldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.BezwarentegendehoogtevaneenfactuurschortendebetalingsverplichtingnietDe

Opdrachtgeverdiegeenberoeptoekomtopafdeling6.5.3(deartikelen231totenmet247boek6BW)is evenmingerechtigdomdebetalingvaneenfactuuromeenandereredenopteschorten.

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijkekosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voorrekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komendewerkelijkgemaaktekostenvoorvergoedinginDeeventuelegemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens renteverschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het doorin het kader van de overeenkomstOpdrachtnemer geleverde blijft eigendomvan Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metOpdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
 2. HetdoorOpdrachtnemergeleverde,datingevolgelid onderheteigendomsvoorbehoudvalt,magniet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. DeOpdrachtgeverdientsteedsalhetgeentedoendatredelijkerwijsvanhemverwachtmagwordenom de eigendomsrechten van Opdrachtnemerveilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op dehoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekeringis Opdrachtnemer gerechtigd tot deze Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeendatindatkadernodigofwenselijkmocht(blijken)tezijn.
 4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikelaangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de OpdrachtgeverbijvoorbaatonvoorwaardelijkeennietherroepelijketoestemmingaanOpdrachtnemeren doorOpdrachtnemer aan te wijzen derdenom al die plaatsen te betreden waar de eigendommenvan Opdrachtnemer zich bevinden en dezeterug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De doorOpdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen diedaaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn De in dit artikel genoemde garantieis van toepassing op zaken die bestemd zijn voorhetgebruikbinnenNederland.BijgebruikbuitenNederlanddientdeOpdrachtgeverzelfteverifiërenof het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake vandeteleverenzakenofuittevoerenwerkzaamheden.
 2. Deinlid1vanditartikelgenoemdegarantiegeldtvooreenperiodevan7dagennalevering,tenzijuitde aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantiebeperkt tot die, die door de producentvan de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallenindien een gebrek is ontstaanals gevolg van of voortvloeituit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan ofgebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan doorde Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaakwijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraanandere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch nietuitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het momentdat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemtmet hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele nietzichtbare gebreken dienen terstond, dochiniedergevaluiterlijkbinnenveertiendagen,naontdekkingdaarvan,schriftelijkaanOpdrachtnemer tewordenDemeldingdienteenzogedetailleerdmogelijkeomschrijvingvanhetgebrekte

bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 1. IndiendeOpdrachtgevertijdigreclameert,schortditzijnbetalingsverplichtingnietDeOpdrachtgeverblijft in dat geval ook gehoudentot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegevenheeft.
 2. Indienvaneengebreklatermeldingwordtgemaakt,dankomtdeOpdrachtgevergeenrechtmeertoeop herstel,vervanging of
 3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retourneringredelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor hersteldaarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden omde vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
 5. Naverloopvandegarantietermijnzullenallekostenvoorherstelofvervanging,inclusiefadministratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekeninggebracht
 6. In afwijkingvan de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomstbetrokken derden, 12

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheidbeperkt tot hetgeen in deze bepalingis
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer isuitgegaanvandoorofnamensdeOpdrachtgeververstrekteonjuisteen/ofonvolledige
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerleischade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin vandeze voorwaarden, de eventuele redelijke kostengemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen en schade door
 7. De indit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheidgelden niet indien de schade te wijten is aanopzetofgroveschuldvanOpdrachtnemerofzijnleidinggevende

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op allerechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indienaan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegevenofindiendebijderechtsbetrekkingbetrokkenpartijaldaarwoonplaatsDetoepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordtuitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemeris bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wetdwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Vantoepassingissteedsdelaatstgedeponeerdeversieq. deversiezoalsdiegoldtentijdevanhettotstandkomen van de rechtsbetrekking metOpdrachtnemer.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steedsbepalend voor de uitleg